قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند

ماده1ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تكثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل كاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی كه تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌كند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محكوم می‌شود.

تبصره ـ در مرحله تشخیص عمل ارتكابی دادگاه می‌تواند نظر كارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاك عمل قرار دهد.

ماده2ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تكثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال محكوم می‌شوند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ این گونه مراكز و دستـگیری افراد طبـق موازیـن قـضائی اقدام نماید.

تبصره2ـ درخصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم‌گیرنده مسؤول خواهدبود.

ماده3ـ عوامل تولید، توزیع، تكثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این كه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یكی از مجازاتهای مشروحه ذیل محكوم خواهندشد:

الف ـ عوامل اصلی تكثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یك تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یكصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محكوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم می‌گردند.

1ـ تولیدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه.

2ـ تولیدكنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران.

3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.

تبصره1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌كننده (سرمایه‌گذار)، كارگران، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.

تبصره2ـ تعـداد نوار یا لوح فـشرده و مانـند آن بیـش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی می‌گردد.

تبصره3ـ سایر عوامل تولید، تكثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محكوم می‌شوند.

تبصره4ـ تكثیر و توزیع‌كنندگان آثار سمعی و بصری كمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یك میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهندشد.

تبصره5 ـ آثار سمعی و بصری « مستهجن» به آثاری گفته می‌شود كه محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره6 ـ چنانچه تولید، تكثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.

ب ـ تهیه و توزیع و تكثیركنندگان نوارها و دیسكتها و لوحهای فشرده‌شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یك سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یك سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط كلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محكوم می‌شوند.

تبصره1ـ آثار سمعی و بصری « مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد كه دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری كند.

تبصره2ـ دارندگان نوارها و دیسكتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محكوم می‌شوند و نوارها و دیسكتها و لوحهای فشرده مكشوفه امحاء می‌گردد.

تبصره3ـ استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تكثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدبود.

ج ـ عوامل تهیه، تكثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری كه برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دومیلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط كلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محكوم می‌شوند.

ماده4ـ هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محكوم می‌شود ولی اگر عمل ارتكابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی كه مشمول تعزیر باشد به حداكثر مجازات تعزیری محكوم خواهد شد.

ماده5 ـ مرتكبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می‌شوند:

الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب ـ تهیه فیلم یا عكس از محلهایی كه اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تكثیر و توزیع آن.

ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عكس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تكثیر و توزیع آن.

ماده6 ـ رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی‌باشد.

ماده7ـ زیان دیده از جرائم مذكور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

دادگاه با احراز مكره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حكم كیفری، مرتكب را به پرداخت ارش‌البكاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محكوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه كیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.

ماده8 ـ مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، كاركنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضائی كه بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می‌شوند.

در صورتی كه موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه‌كننده به مجازات تا یك سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محكوم می‌شود.

ماده9ـ اماكن كسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلی مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملك رفع توقیف می‌شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.

ماده10ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الكترونیكی و سایتهای كامپیوتری یا وسیله و تكنیك مشابه دیگر از مصادیق تكثیر و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محكوم می‌شود.

ماده11ـ رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.

ماده12ـ كلیه وسایل و تجهیزات مربوطه كه براساس این قانون از محكومان ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و درخصوص وسایل و تجهیزات تحویل‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.

ماده13ـ از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/1372 ملغی‌الاثر می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم دی‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

Back to Top

Template Design:Dima Group