قانون سقط درماني

ماده واحده ـ
سقـط درمـاني با تشـخيص قطـعي سـه پزشك متخصص و تأييدپزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضايت زن مجاز مي‎باشد و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

Back to Top

Template Design:Dima Group