آراء متفاوت مراجع قضایی پیرامون حق الوکاله وکلا


1.شماره رای نهایی: 9209970955300326
تاریخ رای نهایی: 1392/12/18 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعلام این‌که مبلغ حق‌الوکاله طبق تعرفه است، در حکم تعیین حق‌الوکاله در وکالت‌نامه می‌باشد.

2.شماره رای نهایی: 9209970955300043
تاریخ رای نهایی: 1392/09/09 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق تمبر در وکالت‌نامه، تابع مقررات دعاوی غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.

3.شماره رای نهایی: 9209970900800108
تاریخ رای نهایی: 1392/02/01 شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری
وکلا مکلفند در وکالت نامه تقدیمی به دیوان رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و رعایت نکردن این حکم، موجب رد وکالت و عدم احراز سمت وکیل است.

4.شماره رای نهایی:؟
تاریخ رای نهایی:؟ شعبه8دیوان عدالت اداری
عدم قید مبلغ حق‎الوکاله وفق ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره یک آن از موجبات صدور قرار رد شکایت است.

5.شماره رای نهایی: 9209970908100275
تاریخ رای نهایی: 1392/08/15 شعبه 21 دیوانعالی کشور
در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل دادگستری، منحصراً قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون‌گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات» صرفاً اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت‌نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت‌نامه، مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.


6.شماره رای نهایی: 9209970220301436
تاریخ رای نهایی: 1392/10/22 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل، وکالت‌نامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.

7.شماره رای نهایی: 9209970270400455
تاریخ رای نهایی: 1392/05/23 شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق‌الوکاله در وکالت‌نامه، زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.


8.شماره رای نهایی:9209970225000031
تاریخ1392/01/18 شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق‌الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.


9.شماره رای نهایی: 9109970001001515
تاریخ رای نهایی: 1391/12/15 شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران
مطالبه حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق‌الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ردّ می شود.


10.شماره رای نهایی: 9109970225001466
تاریخ رای نهایی: 1391/10/24 شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است.

کانال دانستنیهای مالیاتی وکلا 

Back to Top

Template Design:Dima Group